Inkontinens

Hvad er inkontinens? 

Betegnelsen inkontinens dækker både over urininkontinens og analinkontinens. Ved analinkontinens har man af variable årsager problemer med at holde på luft eller afføring. Urininkontinens betyder, at man i en eller anden grad, mangler kontrol over sin urinafgang. Det kan have mange årsager, herunder bl.a. følgeskader efter operationer og fødsler eller svækket bindevæv og svækkede muskler. Urininkontinens forekommer i alle befolknings- og aldersgrupper men forekomsten er tiltagende i takt med fremskreden alder – op mod en halv mio. danskere lider i dag af urininkontinens, og især i den ældre gruppe af befolkningen er inkontinens ofte en del af hverdagen. Faktisk lider ca. halvdelen af alle kvinder over 75 år af urininkontinens imens forekomsten er ca. halvt så stor blandt mænd. I denne tekst behandler vi urininkontinensens tilstande, konsekvenser og plejemuligheder i den ældre del af befolkningen.

Inkontinenstyper

Stress-inkontinens

For mange finder den ufrivillige vandladning sted, ved øget tryk på blæren. Det kan være ved nys, host og andre fysiske bevægelser. Denne type af inkontinens betegnes stress-inkontinens. Borgere med Kronisk Obstuktiv Lungesygdom (KOL) kan især være udsatte ved denne type inkontinens, fordi de ofte hoster meget og derfor har øget pres på blæren mange gange i løbet af dagen.

 

Urge-inkontinens

Ved urge-inkontinens forekommer vandladning ufrivilligt og pludseligt og trangen kan ikke undertrykkes. Det kan derfor være svært eller umuligt for borgeren at nå på toilettet i rette tid.

 

Overløbsinkontinens

Ved denne type inkontinens, opleves konstant eller hyppig lækage af urin. Det skyldes, at blæren ikke kan tømmes tilstrækkeligt ved toiletbesøg. Overløbsinkontinens kan gå hårdt ud over nattesøvnen, fordi borgeren må stå op og tisse flere gange om natten og dermed bliver afbrudt i sin søvn.

 

Falsk inkontinens

For mange borgere skyldes inkontinensen, at man ikke kan nå på toilet i tide – ofte pga. immobilitet såsom dårlig gangfunktion, gigt eller andre mobilitetstab. Den kan også skyldes nedsat syn, som forhindrer den ældre i at finde toilet i tide, eller apopleksi som gør den ældre ude af stand til at reagere på tissetrang eller at finde på toilet.

 

Blandingsinkontinens

Flere typer af inkontinens gør sig ofte gældende samtidig, og denne tilstand kaldes blandingsinkontinens.

Demente og inkontinens

En stor del af de ældre borgere på de danske plejehjem er demente. Demenssygdommen kan medføre manglende reaktion på tissetrang, eller at den ældre borger ikke kan finde vej til toilettet. I nogle tilfælde har den ældre mistet forståelsen af, hvad det vil sige at gå på toilet og kommer derfor heller ikke derhen i tide. Demente borgere kan blive aggressive og det kan umuliggøre det at hjælpe dem på toilet uden magtanvendelse. Derfor modtager de i stedet inkontinenspleje. Demens kan altså af flere årsager resultere i, at inkontinenspleje i form af bleer kan være nødvendig for at forebygge uheld.

 

Inkontinens og socialt tabu

Mange ældre med urininkontinens lider i stilhed, da de anser det som tabubelagt, ikke at kunne kontrollere sin vandladning. Det kan i værste fald føre til social isolation, fordi det er lettere at blive hjemme, eller i sin bolig på plejehjemmet, hvor man ved hvor toilettet er og kan få skiftet tøj uset, hvis uheldet skulle være ude. Kun hver fjerde borger med urininkontinens henvender sig til sundhedsvæsenet og får hjælp. Det skyldes delvis, at mange tror at det er en uundgåelig del af at blive ældre og delvist at mange synes det er skamfuldt at tale om. Mange fortæller ikke engang deres nærmeste pårørende om det. På plejehjemmene får borgeren hjælp af personalet til at tackle inkontinens og fokus er heldigvis i stigende grad på, at forebygge og behandle inkontinens ud fra in individualiseret tilgang, tilpasset den enkelte borgers kunnen og behov.

Sådan forebygger man inkontinens

I de senere år har kommunerne haft øget fokus på forebyggelse af inkontinens. Mange kommuner opsporer de relevante grupper af ældre og tilbyder eksempelvis bækkenbundstræning. Hermed opleves et fald i antallet af ældre, der bruger ble.  Yderligere kan målrettede indsatser på plejehjemmene, hvor borgerne hjælpes på toilettet og får hjælp til bækkenbundsøvelser, kurere eller nedbringe inkontinens. Det øgede fokus på at forebygge og reducere inkontinens hos ældre borgere er vigtigt, men det er dog ikke tilstrækkeligt til at hjælpe alle til at blive symptomfri. God inkontinenspleje er derfor stadig i høj grad aktuelt.

Som det fremgår af det ovenstående kommer inkontinens til udtryk på mange måder og derfor bør inkontinenspleje også være individuelt tilpasset. Arbejder du med inkontinenspleje? Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer her.

Other articles that may have interest

Hvad er velfærdsteknologi?

Hvad er velfærdsteknologi?

Hvad er velfærdsteknologi?Velfærdsteknologi er i dag et vilkår. Et velkomment vilkår. Både hos borgere og hos medarbejdere. Tiden er forbi, hvor velfærdsteknologi var lig med kolde robotarme og tyveri af arbejdspladser. I dag forbindes velfærdsteknologi med frihed og...

læs mere
Urinvejsinfektioner

Urinvejsinfektioner

Hvad er en urinvejsinfektion? Urinvejsinfektion er en infektion i blæren, forårsaget af bakterier fra tarmen eller urinrørets munding. Normalt er urin sterilt, men bakterierne kan komme op til blæren via urinrøret og her skabe infektion. Kvinder har langt oftere...

læs mere
Sensorteknologi på botilbud

Sensorteknologi på botilbud

Sensorteknologi kan give mennesker med funktionsnedsættelser et bedre liv Sensorbleer kan øge livskvaliteten for inkontinente borgere med funktionsnedsættelser. En gruppe af borgere har ikke sproget til at kommunikere omkring deres behov ift. toiletbesøg, og det gør...

læs mere